Курсовые работы на XOROSHO.org.ua
Полный каталог курсовых работ...  | Заказать курсовую работу...  | Найти курсовую работу...  | Популярные курсовые...  | Работа для преподавателей  | Техподдержка 
На цьому сайті ви можете знайти реферати, контрольні, задачі, курсові та дипломні роботи з рызних тем. Перед вами - величезна скарбниця рефератів в Україні. На сайті «xorosho.org.ua» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на xorosho.org.ua!

Дослідження проблем фінансового менеджменту та корпоративних фінансів (Бібліографічний опис.)

Дослідження проблем фінансового менеджменту та корпоративних фінансів знайшли своє відображення в роботах українських вчених, зокрема Л.М. Бабич, І.О. Бланка, М.Д. Білик, О.Д. Василика, Л.П. Довгань, О.Д. Данілова, А.І. Даниленка, О.Д. Заруби, Г.Г. Кірейцева, Н.І. Костіної, В.І. Міщенка, С.В. Науменкової, В.М. Суторміної, В.М. Федосова, а також російських економістів І.Т. Балабанова, Є.С. Стоянової, Л.М. Павлової, А.Д. Шеремета та ін. Значний внесок у вирішення проблем корпоративних фінансів зробили зарубіжні вчені Р. Брейлі, Ю. Брігхем, Дж. Ван Хорн, М. Гордон. Разом з тим багато аспектів фінансового менеджменту корпорацій залишаються нерозкритими, потребують поглиблення розробки його теорії та методології. Існує нагальна необхідність вдосконалення методології дослідження, а також методичних підходів щодо визначення видів, форм та розміру дивідендних виплат в сучасних умовах функціонування вітчизняних підприємств з несталою структурою власності. ........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. —№ 30. —Ст. 141.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV// Відомості Верховної Ради. –2003. —№18-22. —Ст.144.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV // Відомості Верховної Ради. –2003. – №40. – Ст. 356.
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України вiд 16.07.1999 № 996-XIV.
5. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., №1576-XII // Відомості Верховної Ради України. —1991. —№49. —Ст. 682.
6. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XІІ // Відомості Верховної Ради України. —1991. —№ 47. —Ст. 646.
7. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР. // Відомості Верховної Ради України. —1995. —№ 4. —Ст. 28.
8. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. –1997. –№21. –Ст. 156.
9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III // Відомості Верховної Ради України. –2002. –№1. Ст. –1.
10. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 року N 1201-XІІ в редакції Закону N 898-ІV від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313.
11. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року N 3480-IV.
12. Акціонерна власність в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.01.01 /С.І. Кудин С.І. Кудин ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.
13. Бланк И.А. Стратегия и тактика управлення финансами. – К.: ИТЕМлтд, АДЕФ-Украина, 1996. – 534 с.
14. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», 1998. – 544 с.
15. Бойко О. Корпоративне управління: нормативи та практика // Цінні папери України. – 1999. - №48. – С. 3.
16. Бюлетень “Круглий стіл”. –2006.–№1-2.
17. Вплив внутрішньої організації управління на позицію корпорації на фондовому ринку / Е.Н. Коренєв // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 123-124.
18. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
19. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посіб. –2-ге вид., стереотип. –К.:МАУП, 2002. –232 с.
20. Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р.Є. Демчак; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2005. — 20 с.
21. Десятнюк О.М. Дивідендна політика: формування й аспекти оподаткування // Фінанси України. – 2003. - №2. – С. 21-27.
22. Дивідендна політика як складова сучасної моделі корпоративного розвитку : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Наталія Георгіївна Пігуль; Українська академія банківської справи. — Суми, 2002. — 19 с.
23. Дивідендна політика як складова сучасної моделі корпоративного розвитку : Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Наталія Георгіївна Пігуль; Українська академія банківської справи. — Суми, 2002. — 214 с.
24. Задихайно Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. –Х.:Еспада, 2003. –688 с.
25. Клоченок Л.В. Методичні підходи до обґрунтування рівня дивідендних виплат // Регіональні перспективи. – 2000. - №2-3. – С. 243-245.
26. Ковалев В.В. Финансовый анализ .– М.: Финансы и статистика, 1998. – 511 с.
27. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
28. Концепція розвитку корпоративного управління в Україні (проект) // Цінні папери України. – 2001. - №34. – С.10.
29. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –К.:Ельга, Ніка-Центр, 2004. –208 с.
30. Матеріали серверу Державного комітету статистики [http://www.ukrstat.gov.ua]
31. Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua]
32. Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі (системно-функціональний аналіз): Дис... док. екон. наук: 08.05.01 / В.М. Левківський; Київ. нац. ун-т. ім. Т.Г.Шевченка — Київ, 2005. — 490 с.
33. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Проблеми вдосконалення управління державними корпоративними правами // Економіка України. – 2002. - №5.- С.29-36.
34. Мозговий О. Фондовий ринок України: сучасний стан // Урядовий кур’єр. –2000. –№140. –С.5
35. Наумець І. Повз ринок // Контракти. –2005. –№19.
36. Петруня Ю. Осецький В. Проблеми функціонування акціонерного механізму залучення інвестицій в Україні // Вісник НБУ. –1999. –№8. –58-60.
37. Пігуль Н.Г. Запровадження ефективної моделі корпоративного управління у фінансово-банківському секторі // Механизм регулирования экономики, экономика природопользования, экономика предприятия и организации производства: Збірник наукових праць Сумського державного університету. – 2001. - № 3-4. – С. 104-109.
38. Пігуль Н.Г. Основні засади формування дивідендної політики акціонерних товариств в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.6. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002.- С. 179-186.
39. Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Ю.Л. Субботович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.
40. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підруч-ник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Прокопенка І.Ф. – М.: Харків: Легас, 2004. – 384 с.
41. Румянцев С. Міжнародний досвід корпоративного управління // Цінні папери України. – 2002. - №16. – С. 6.
42. Румянцев С. Розробка вітчизняного кодексу корпоративного управління // Цінні папери України. – 2002. - №22. – С. 6.
43. Сірко А.В., Найди Н.М. Проблеми корпоративної культури в період трансформування економіки. // Регіональні перспективи. – 2000.- №2-3.- С. 123-124.
44. Стахорская С. Украинские АО: дивидендная политика в период становления. // Бизнесинформ. – 1997. - №21. – С. 56-59.
45. Степаненко А. Участь у розподілі прибутку АТ // Цінні папери України. – 2002. - №15. – С. 24-25.
46. Стеценко Б. Дивідендна політика акціонерного товариства: українські реалії в контексті світового досвіду. // Цінні папери України. – 2000. –№ 11. – С. 6-7.
47. Стеценко Б. Політика залишкового дивіденду: можливості використання в Україні // Цінні папери України. – 2002. – №12. – С. 20-21.
48. Стеценко Б. Розмір дивіденду як фактор оптимізації дивідендної політики корпорації // Цінні папери України. – 2001. – №9. – С. 10-11.
49. Стеценко Б. Стабілізація дивідендних виплат як фактор оптимізації дивідендної політики АТ //Цінні папери України. – 2002. –№18. – С. 11.
50. Стецько М.В., Юрій І.С. Фінанси акціонерних товариств: проблеми і перспективи. // Фінанси України. – 2000.- С. 54-58.
51. Стратегічні напрями розвитку ринку цінних паперів у 2006 році // Матеріали серверу ДКЦПФР [http://www.ssmsc.gov.ua/10/1/]
52. Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посіб./ За ред. В.М.Федосова. –К.:Либідь, 1993. –247 с.
53. Тараторін Ю.М., Шуберт Т.Р. Реструктуризація господарських товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації державного майна // Економіка та держава. – 2004. – №1. – С. 34–42.
54. Теплова Т.В. Финансовые решения: стратегия и тактика: Учеб.пособие. – М.: Магистр, 1988. – 264 с.
55. Управління державними корпоративними правами // Цінні папери України. – 2001. - №38. – С.7.
56. Федоренко В.Г., Якушев Е.Р., Гаврилова Т.В. Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства // Економіка та держава.–2004.–№1.–С.26–29.
57. Финансовый менеджмент. / Под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1998. – 655 с.
58. Фінансовий менеджмент акціонерних товариств : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.Г. Суржик; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 17 с.
59. Фінансовий менеджмент акціонерних товариств : Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.Г. Суржик; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 237 с.
60. Фінансовий менеджмент акціонерних товариств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.Г. Суржик; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 17 с.
61. Фондовий ринок України: особливості формування та перспективи розвитку: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.В. Любкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 173 с.: рис. — укp.
62. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –160 с.
63. Ченг Ф. Ли, Дж. И. Финерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер. С англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 686 с.
64. Чечетов М., Мендрул О. Г. Корпоративне управління в умовах економічної трансформації // Економіка України. – 2001. - №4. – С. 10-19.
65. Шафран В. Захист прав інвесторів: боротьба між банками, інсайдерами та органами регулювання ринку цінних паперів на світових фінансових ринках триває // Цінні папери України. – 2002. - №12. – С. 10-11.
66. Шеремет А.Д. Удосконалення корпоративного управління // Економіка України. – 2004. – №1. – С. 32–37.
67. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.:ИНФРА-М, 1995. –176 с.
68. Шим Дж.К., Сигел Дж. Г. Финансовый менеджмент. – М.: Филинъ, 1996. – 395 с.
69. Шульга Л.А., Герасименко В.П. Дивиденды: трудно заработать, еще труднее выплатить // Фондовый рынок. - 1999. - №33.- С.20-21.
© 2007-2011 refsmarket.com.ua | Разработка сайта - «Виртуальные бизнес-системы»