Курсовые работы на XOROSHO.org.ua
Полный каталог курсовых работ...  | Заказать курсовую работу...  | Найти курсовую работу...  | Популярные курсовые...  | Работа для преподавателей  | Техподдержка 
На цьому сайті ви можете знайти реферати, контрольні, задачі, курсові та дипломні роботи з рызних тем. Перед вами - величезна скарбниця рефератів в Україні. На сайті «xorosho.org.ua» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на xorosho.org.ua!

1,Інформаційна база та інструментарій аналізу, 2.Показники ефективності використання ресурсів: їх аналіз,фактори впливу,Застосування функціонально-вартісного аналізу

1. Інформаційна база та інструментарій аналізу 3
2. Показники ефективності використання ресурсів: їх аналіз,фактори впливу, застосування функціонально-вартісного аналізу 7
3. Практична частина 13
Група 1. Показники майнового стану
1)Коефіцієнт зносу основних засобів:
Кзн = сума зносу/первісна вартість
Кзн 0 = 2703,1/5004,6=0,54
Кзе 1 = 2831,5/6136,4 = 0,46
Загальна зношеність основних фондів велика, тобто основні фонди підприємства потребують оновлення. За звітний період коефіцієнт зносу зменшився на 0,08, що вказує на загальне оновлення основних фондів.
2)Коефіцієнт придатності
Кпр = залишкова вартість ОФ / первісна вартість ОФ
Кпр 0 = 2301,5/5004,6=0,46
Кпр 1 = 3304,9/6136,4=0,54
За звітний період коефіцієнт придатності збільшився на 0,08, що вказує на покращення стану основних фондів
3)Показники руху основних фондів:
- коефіцієнт оновлення
Кон = вартість ОФ, введених в експлуат. / вартість ОФ на кінець року
Кон 2006 = 39,8/2301,5 = 0,02
Кон 2007 = 27,3/3304,9 = 0,01
Коефіцієнт оновлення основних фондів знаходиться на низькому рівні, що свідчить про повільну заміну застарілих основних фондів новими.
- коефіцієнт вибуття
Кв = вартість вибулих ОФ / залишок ОФ на початок року
На підприємстві не було вибуття основних фондів у 2006 та 2007 роках.
4) Питома вага активної частини основних фондів у загальній їх вартості:
Какт.оф = вартість машин та обладнання/загальна вартість ОФ
Какт оф 0 = 918,6/2301,5 = 0,4
Какт оф 1 = 817,5/3304,9 = 0,25
Питома вага активних основних фондів в загальній вартості основних фондів значно знизилася, що є негативною тенденцією, тому що зменшилася та частина основних фондів, що бере безпосередню участь у виробництві.
5)Фондовіддача основних фондів
ФО = Обсяг реаліз.продукції / середньорічна вартість ОФ
ФО 2006 = 7097,0/2301,5 = 3,08
ФО2007 = 9683,8/3304,9= 2,93
За період, що аналізується, фондовіддача знизилася на 0,15, що вказує на погіршення ефективності використання основних фондів у виробництві

Група 2. Показники фінансової стійкості та незалежності
1)Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)
Кавт = Джерела власних коштів / джерела усіх коштів
Кавт 0 = 2543,2/4280,1 = 0,59
Кавт 1 = 2591,8 / 5942,3 = 0,44
Нормативне значення показника – 0,5. За звітний період фінансова стійкість погіршилася, питома вага власних джерел у всіх наявних джерелах зменшилася на 0,15, тобто підприємство збільшило обсяг позикових коштів для забезпечення процесу виробництва.
2)Коефіцієнт фінансової стійкості
Кфс =(Джерела власн.коштів + довгострокові позики)/джерела усіх коштів
Підприємство не має довгострокових зобов’язань, тому коефіцієнт фінансової стійкості дорівнює коефіцієнту автономії.
Нормативне значення показника становить 0,7, тобто фінансове становище підприємства нестійке.
3)Коефіцієнт маневреності
Кман = Власний оборотний капітал / власний капітал
Кман 0 = (1812,2-1736,9)/2543,2=0,03
Кман 1 = (2460,2-3350,5) / 2591,8=-0,34
Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних засобів підприємства перебуває в мобільній формі, даючи змогу підприємству маневрувати цими засобами. Нормативне значення показника – 0,4-0,6, тобто маневреність власних коштів підприємства дуже низька, а наприкінці року поточні зобов’язання перекривають не лише увесь оборотний капітал, а і частину необоротних засобів, що вказує на збільшену залежність підприємства від кредиторів.
4)Коефіцієнт співвідношення позикових і залучених коштів до власних коштів (коефіцієнт заборгованості)
Кзаборг = (довгострокові зобов.+поточні зобов.)/власний капітал
Кзаборг.0 = 1736,9/2543,2 = 0,68
К заборг.1 = 3350,5 / 2591,8 = 1,29
За звітний період коефіцієнт заборгованості збільшився з 0,68 до1,29, що також вказує на погіршення фінансового становища підприємства. Його залучений та позиковій капітал наприкінці року на 29% перебільшує власний капітал, що говорить про зростаючу залежність підприємства від позикових коштів.
5)Питома вага залучених коштів в усіх наявних коштах підприємства
Кзалуч.кош = (довгосрок.зобов.+поточні зобов.)/джерела усіх коштів
Кзалуч.кошт. 0 = 1736,9 / 4280,1 = 0,41
К залуч.кошт 1 = 3350,5 / 5942,3 = 0,56
Питома вага залучених коштів в усіх наявних коштах підприємства також збільшилася. Нормативне значення показника – 0,5, тобто на підприємстві частка позикових та залучених коштів перевищує власні кошти.
6)Коефіцієнт інвестування основних засобів
К інв. = Необоротні активи / Джерела власних коштів
Кінв. 0 = 2301,5 / 2543,2 = 0,9
Кінв. 1 = 3304,9 / 2591,8 = 1,28
Вважаться доцільно, якщо необоротні активи фінансуються зі своїх власних джерел на 50%. На даному підприємстві на початок року необоротні кошти фінансувалися повністю за рахунок власних коштів. Наприкінці року 28% необоротних активів фінансується за рахунок позикових коштів.

Група 3. Аналіз платоспроможності та ліквідності
Платоспроможність підприємства - це його здатність своєчасно виконувати зобов’язання.
Ліквідність балансу – це ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші повинен відповідати терміну погашення зобов’язань.
Ліквідність підприємства – це спроможність підприємства сплатити (погасити) свої короткострокові зобов’язання (тобто сплатити в короткий термін борги, дата яких точно не встановлена).
Перспективна ліквідність та прогнозна платоспроможність виконується при виконанні наступних умов:

Сума найліквідніших активів і активів, що швидко реалізуються (гроші + цінні папери + строкова дебіторська заборгованість > Термінові зобов’язання (4 розділ пасиву балансу) 1727,3
2348,7 <
< 1736,9
3350,5
Запаси (стр.100-140 активу балансу) > Довгострокові та середньострокові пасиви (3 розділ балансу) 80
111,3 >
> 0
0
Оборотні кошти (2 розділ балансу) > Короткострокові зобов’язання (4 розділ пасиву балансу) 1812,2
2460,2 >
< 1736,9
3350,5
Необоротні кошти (1 розділ активу балансу) < Постійні пасиви (1 розділ пасиву балансу) 2464,2
3477,7 <
> 2543,2
2591,8

За звітний період ліквідність активів підприємства погіршилася. Сума швидкореалізовуваних активів менша за термінові зобов’язання (перша умова не виконується). Друга умова виконується тому, що немає довгострокових зобов’язань. Щодо прогнозної платоспроможності, то на початок періоду обидві умови виконувалися, а на кінець періоду необоротні активи стали перевищувати постійні пасиви, що вказує на фінансування необоротних активів за рахунок залучених коштів. Умови платоспроможності погіршилися.
Розрахуємо коефіцієнти ліквідності:
1)Коефіцієнт абсолютної ліквідності:
Кабс.лік. = (грошові кошти+поточ.фін.інвест)/поточн. зобов’язання
Кабс.лік 0 = 249,3 / 1736,9 = 0,14
Кабс.лік.1 = 597/3350,5 = 0,18
Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 0,04, але нормативне значення складає 0,2, що вказує на недостатню здатність підприємства миттєво погасити короткострокову заборгованість.
2) Коефіцієнт поточної (загально) ліквідності:
Кзаг.лік.=(гроші+коротко строк.фін.вклад.+розрах.з дебітор.)/поточ. зобов.
Кзаг.лік.0 = 1727,3/1736,9 = 0,99
К заг.лік. 1 = 2348,7/3350,5 = 0,7
Нормативне значення коефіцієнту загальної ліквідності – 1,0, тобто підприємство не здатне вчасно в повній мірі погасити короткострокові зобов’язання за рахунок менш ліквідних активів.
3) Коефіцієнт покриття
Кпокр = (обор.активи+витрати майб.періодів)/поточні зобов’язання
Кпокр.0 = (1812,2+3,7)/1736,9=1,05
Кпокр.1 = (2460,2+4,6)/3350,5 = 0,73
Нормативне значення – 2-2,5. Підприємство має низький коефіцієнт покриття та свідчить про недостатність оборотних активів для розрахунку за короткостроковими зобов’язаннями.
4) Уточнений коефіцієнт покриття (коефіцієнт критичної ліквідності)
Ккрит.лікв.=скориг.обор.активи/поточні зобов’язання
Ккрит.лікв.0=1742,7/1736,9=1
Ккрит.лікв.1=2356,4/3350,5=0,7
Нормативне значення коефіцієнту – 0,7, тобто підприємство здатне розрахуватися за своїми короткостроковими зобов’язаннями у разу необхідності.
5) Коефіцієнт покриття заборгованості за рахунок дебіторів
Кзаб.дебіт=дебіторська заборг./поточна кредит.заборг
Кзаб.дебіт.0=1478/1736,9=0,85
Кзаб.дебіт.1=1751,7/3350,5=0,52
Нормативне значення показника ≥1, тобто кредиторська заборгованість перевищує дебіторську, що свідчить про недостатність платіжних засобів у підприємства.

Група 4. Аналіз ділової активності
1)Коефіцієнт оборотності оборотних коштів:
Коб.обіг.коштів=Дохід від реалізації/середні залишки обор.активів
Коб.обіг.коштів2006= 7097/1812,2=3,9
Коб.обіг.коштів2007= 9683,8/2136,2=4,5
Тобто обігові підприємства протягом звітного року здійснили 4,5 оборотів, а кожна гривня оборотних коштів принесла 4,5 грн. чистого доходу.
2) Тривалість одного обороту в днях:
Тривалість одного обороту в днях = 360/ Коб.обіг.коштів
Тривалість одного обороту2006 = 360/3,9=92
Тривалість одного обороту2007 = 360/4,5=80
Тривалість одного обороту за рік зменшилася на 12 днів, що вказує на погіршення ділової активності підприємства.
3) Оборотність запасів підприємства
Коб.зап=собівартість реаліз.прод./середній запас
Коб.запасів2006=6048/69,5=87
Коб.запасів2007=8338,8/86,65=96,2
Середній термін оборотності запасів:
Середній термін оборотності запасів=360/Коб.запасів
Середній термін оборотності зап.2006 = 360/87=4,13
Середній термін оборотності зап.2007 = 360/96,2=3,74
Термін оборотності запасів високий – 3,74 дні, тобто він скоротився на 0,39
4)Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:
Коб.деб.заборг.=чистий доход від реаліз/середньорічна дебіт.заборг.
Коб.деб.заборг2006=7097/1478=4,8
Коб.деб.заборг2007.=9683,8/1614,85=6
Середній термін оплати заборгованості:
Термін оплати заборг.2006=360/4,8 = 75 днів
Термін оплати заборг.2007=360/6 = 60 днів
5) Операційний цикл – це час, необхідний для перетворення запасів та дебіторської заборгованості у готівку:
Оп.цикл = Термін обор.запасів+Термін обор.дебіт.заборгованості
Для підприємства у 2006 році операційний цикл складає 80 днів, а у 2007 операційний цикл складає 64 дні, тобто операційний цикл зменшився на 16 днів.
Скорочення операційного циклу дозволило підприємству вивільнити оборотних коштів:
Вивільненя обор.коштів=Чистий доход від реаліз./дні скорочення циклу
Вивільненя обор.коштів = 9683,8/16=600,2 тис.грн.

Група 5. Показники рентабельності.
1) Рентабельність продукції
Рпрод.=Валовий прибуток/собіварт.реаліз.прод.*100%
Рпрод.2006=1049/6048*100=17%
Рпрод.2007=1345/8338,8*100=16%
Рентабельність продукції знизилася на 1%
2)Рентабельність активів:
Рактивів=Чистий прибуток/Середньорічну вартість активів
Рактивів = 46,2/2136,2=2,16
Тобто дивіденди для інвесторів та акціонерів не можуть перевищувати 2,16% від прибутку підприємства
3)Рентабельність власного капіталу
Рвк = Чистий приб./Середньорічна вартість власн.капіталу*100%
Рвк = 46,2/2567,5*100%=1,8
4) Рентабельність необоротних активів
Рна = чистий прибуток/середньорічна варт.необор.активів*100%
Рна = 46,2/2803,2=1,65
5)Рентабельність продажів
Рпродажів = операційний прибуток/чистий дохід від реаліз*100%
Р продажів = 118,1/9683,8=1,22
6)Коефіцієнт валового прибутку
Квп = Валовий прибуток/чистий дохід від реалізації*100%
Квп 2006=1049/7097*100%=14,78
Квп 2007= 1345/9683,8*100%=13,9
Доля валового прибутку в чистому доході від реалізації за 2007 рік зменшилася на 0,88, тобто кожна гривня реалізації стала приносити підприємству на 0,88 грн.менше.
7) Коефіцієнт чистого прибутку
Кчп = Чистий прибуток/Чистий дохід від реалізації*100%
Кчп2006=149,5/7097*100 = 2,1
Кчп2007 = 46,2/9683,8=0,5
Коефіцієнт чистого прибутку зменшився на 1,6, тобто кожна гривня реалізації стала приносити на 1,6 грн. чистого прибутку менше. Це вказує на зниження прибутковості діяльності підприємства.
Проведемо загальний аналіз фінансового становища підприємства (таблиця 1)

Таблиця 1
Показники фінансового становища та результатів діяльності ЗАТ «Пост-Київ і Ко»
№ п/п Група показників Назва показника Нормативне значення На початок періоду На кінець періоду Відхилення на кінець року порівняно з початком Темп зростання, %
1 Група 1. Показники майнового стану Коефіцієнт зносу основних фондів 0,54 0,46 -0,08 0,85
Коефіцієнт придатності 0,46 0,54 0,08 1,17
Коефіцієнт оновлення ОФ 0,02 0,01 -0,01 0,48
Коефіцієнт вибуття ОФ
Питома вага активної частини ОФ 0,40 0,25 -0,15 0,62
Фондовіддача 3,08 2,93 -0,15 0,95
2 Група 2. Показники фінансової стійкості та незалежності Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 0,5 0,59 0,44 -0,15 0,75
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,7 0,59 0,44 -0,15 0,75
Коефіцієнт маневреності 0,4-0,6 0,03 -0,34 -0,37 -11,33
Коефіцієнт відношення позикових та залучених коштів до власних коштів 0,5-1 0,68 1,29 0,61 1,90
Питома вага залучених коштів в усіх наявних коштах підприємства 0,5 0,41 0,56 0,15 1,37
Коефіцієнт інвестування основних засобів 1-2 0,90 1,28 0,38 1,42
3 Група 3. Аналіз платоспроможності та ліквідності Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 0,14 0,18 0,04 1,29
Коефіцієент загальної ліквідності 1 0,99 0,70 -0,29 0,71
Коефіцієнт покриття 2-2,5 1,05 0,73 -0,32 0,70
Коефіцієнт критичної ліквідності 0,7 1,00 0,70 -0,30 0,70
Коефіцієнт покриття заборгованості за рахунок дебіторів 1 0,85 0,52 -0,33 0,61
4 Група 4. Аналіз ділової активності Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 3,90 4,50 0,60 1,15
Тривалість одного обороту оборотних коштів 92,00 80,00 -12,00 0,87
Коефіцієнт оборотності запасів 87,00 96,20 9,20 1,11
Середній термін оборотності запасів 4,13 3,74 -0,39 0,91
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 4,80 6,00 1,20 1,25
Середній термін оборотності дебіторської заборгованості 75,00 60,00 -15,00 0,80
Тривалість операційного циклу 80,00 64,00 -16,00 0,80
Вивільнення оборотних коштів 600,20
5 Група 5. Показники рентабельності Рентабельність продукції 17,00 16,00 -1,00 0,94
Рентабельність активів 2,16
Рентабельність власного капіталу 1,80
Рентабельність необоротних активів 1,65
Рентабельність продажів 1,22
Коефіцієнт валового прибутку 14,78 13,90 -0,88 0,94
Коефіцієнт чистого прибутку 2,10 0,50 -1,60 0,24

За 2007 рік фінансове становище підприємства погіршилося. Відбулося зменшення прибутковості діяльності підприємства, знизилася ліквідність активів підприємства. Відбулося зростання частки позикових коштів та зменшення власних коштів у складі джерел утворення майна підприємства, що привело до погіршення фінансової стійкості підприємства. Позитивним є скорочення операційного циклу підприємства, що дозволило йому вивільнити 600,2 тис.грн оборотних коштів. Рентабельність діяльності підприємства зменшилася за усіма показниками, що вказує на зменшення частки прибутку у чистому доході від реалізації товару. Таке зменшення відбулося за рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції та збільшення операційних та інших видів витрат.
Проведемо аналіз стратегічного становища підприємства. Для цього проведемо аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

1. Проведення аналізу факторів зовнішнього середовища ЗАТ «Пост-Київ і Ко»
При оцінці ринкових можливостей та загроз візьмемо наступний список параметрів:
1) Фактори попиту – місткість ринку, темпи його зростання, структуру попиту.
2) Фактори конкуренції - враховувати кількість основних конкурентів, наявність на ринку товарів-замінників, висоту бар'єрів входу до ринку і виходу з нього, розподіл ринкових часток між основними учасниками ринку.
3) Фактори збуту – при цьому необхідно приділити увагу кількості посередників, наявності мереж розподілу, умовам постачання матеріалів і комплектуючих.
4) Економічні фактори – врахувати курс гривні, рівень інфляції, зміну рівня доходів населення, податкову політика держави.
5) Політичні й правові фактори - оцінити рівень політичної стабільності в країні, рівень правової грамотності населення, рівень законослухняності, рівень корумпованості влади.
6) Науково-технічні фактори – тут звичайно приймається до уваги рівень розвитку науки, ступінь впровадження інновацій (нових товарів, технологій) у промислове виробництво, рівень державної підтримки розвитку науки.
7) Соціально-демографічні фактори - враховується чисельність і статевовікову структуру населення регіону, у якому працює підприємство, рівень народжуваності й смертності, рівень зайнятості населення й т.п.)
8) Соціально-культурні фактори (звичайно враховуються традиції й система цінностей суспільства, існуюча культура споживання товарів і послуг, наявні стереотипи поводження людей і т.п.)
9) Природні й екологічні фактори (береться до уваги кліматична зона, у якій працює підприємство стан навколишнього середовища, відношення громадськості до захисту навколишнього середовища.
Проведені оцінки змін вказаних параметрів внесемо до таблиці ринкових можливостей і загроз.
Таблиця 2
Визначення ринкових можливостей і загроз ЗАТ «Пост-Київ і Ко»

№ п/п Параметр оцінки Можливості Загрози
1 Конкуренція Достатньо ефективна маркетингова діяльність підприємства дозволяє завойовувати нові ринки збуту. Конкурентів на ринку не дуже багато за рахунок високої вартості виробничого обладнання Види продукції не достатньо різноманітні, а виробничі потужності дозволяють створювати визначені види продукції
2 Збут Потрібна ефективна мережа збуту продукції, так як виробниче обладнання використовується не на повну потужність. Це дозволить збільшити обсяг виробництва та зменшити загальну собівартість продукції.
3 Попит Попит на продукцію підприємства стабільний, воно має постійних замовників, обсяг замовлень яких постійно зростає
4 Природні і екологічні фактори Виробництво практично не загрожує навколишньому середовищу, відходи жерсті в повному обсязі реалізуються металозаготівельним підприємствам, викидів в атмосферу немає Підприємство розташоване у природно несприятливому місті, є загроза підтоплення складу та цеху
5 Економічні фактори Загальна економічна і політична ситуація в країні не сприяє стабільному зростанню обсягів виробництва, є багато невизначеностей у податковому та адміністративному законодавстві. Сезонний характер роботи лакофарбових підприємств – основних споживачів продукції – приводить і до сезонності у випуску і реалізації продукції підприємства.

Проведемо оцінку внутрішнього середовища ЗАТ «Пост-Київ і Ко»

Таблиця 3
Аналіз факторів зовнішнього середовища організації
Назва групи факторів зовнішнього середовища Параметри групи, що аналізуються Характер зміни, що прогнозується На які параметри стратегії мають вплив Оцінка впливу:
М – можливості; З – загрози
М З
Організація Високий рівень кваліфікації співробітників, їхня зацікавленість у розвитку підприємства, наявність взаємодії між відділами У зв'язку зі створенням на підприємстві умов для кар'єрного росту робітники мають бажання підвищувати свою кваліфікацію та створювати кращі ділові та дружні взаємозв'язки між відділами Покращується організація виробничого процесу, відбувається створення умов для впровадження інноваційних проектів 5
Виробництво Оцінюємо виробничі потужності, якість і ступінь спрацювання устаткування, якість товару, що випускається, наявність патентів і ліцензій (якщо вони необхідні), собівартість продукції, надійність каналів постачання сировини й матеріалів і т.п Майже все обладнання було придбано на початку діяльності підприємства, тому деякі виробничі вузли мають значний фізичний і моральний знос. Собівартість виробництва постійно зростає у зв'язку з витратами на ремонт устаткування. Канали постачання сировини та матеріалів постійні та перевірені часом, тобто підприємство має деякі пільги на придбання сировини у перевірених постачальників, а це знижує собівартість продукції На підприємстві мають створюватися умови для впровадження інноваційних проектів з ціллю модернізувати обладнання та зменшенням витрат на його ремонт

Підприємство не збирається змінювати постійних постачальників, тому можливі і подальше зростання знижок ціни на сировину у постачальників з ростом обсягу її придбання


4 4
Фінанси Оцінюються витрати виробництва, доступність капіталу, швидкість обороту капіталу, фінансова стійкість підприємства, прибутковість бізнесу й т.п. Основну долю у витратах на виробництва складають матеріальні витрати, тому підприємству слід звернути увагу на якість норм витрат сировини. Фінансова стійкість підприємства складає 74%, що є гарним результатом роботи фінансової служби підприємства. Прибутковість бізнесу складає 11,7% Фінансова стійкість підприємства має тенденцію до збільшення, норма прибутку зросла на 3,5%. Це дозволяє виділяти більше коштів на інноваційні розробки та на придбання нового, більш економічного обладнання, що дозволяє знизити загальну собівартість продукції підприємства. 5
Інновації Оцінюється частота впровадження нових продуктів і послуг на підприємстві, ступінь їхньої новизни (незначні або кардинальні зміни), строки окупності засобів, вкладених у розробку новинок Загалом за період, що аналізується, було впроваджено 19 власних інноваційних рішень та 15 придбаних. Загальна кількість їх складає 34 нових продуктів та послуг. Але усі вони носили незвичний характер та вдосконалювали вже існуючий виробничий процес. Інноваційна політика підприємства носить стабільний характер, керівництво уникає кардинальних змін у процесі виробництва, які можуть привести до значних витрат. 4 2
Маркетинг Оцінюємо якість товарів з точки зору споживачів, популярність марки, повноту асортименту, рівень цін, ефективність реклами, репутацію підприємства, ефективність застосовуваної моделі збуту, асортименти пропонованих супутніх товарів, кваліфікацію обслуговуючого персоналу Доля ринку підприємства складає 13%, при цьому воно змогло завоювати цей сектор всього за 4 роки свого існування. Це вказує на добру роботу маркетингової служби підприємства та добру репутацію продукції підприємства на ринку. Маркетингова політика підприємства достатньо агресивна навіть у такому традиційному секторі виробництва, як жерстєтара. Це дозволяє збільшувати обсяги реалізації продукції та покращувати показники прибутковості підприємства.

На формування стратегії організації впливають всі вказані фактори, вони поєднується і доповнюють один одного, дозволяючи скласти певну картину діяльності підприємства. За період, що аналізується можна виділити результативність роботи відділу маркетингу. Щоб результати його діяльності повною мірою відобразилися на результатах роботи підприємства, потрібно створювати результативну мережу збуту продукції, яка б дозволила збільшити обсяги виробництва та завоювати більшу частину ринку. Для зниження собівартості підприємства потрібно ретельно встановлювати та перевіряти норми витрат сировини та запобігати випуску бракованої продукції та марних сировинних витрат.
Можливості організації визначаються наявними та потенційними ресурсами та їх використанням, до яких належать:
- фінансові ресурси ( структура та величина грошових ресурсів та їх використання, фінансовий стан організації);
- технічні ресурси (виробниче обладнання, сировина, матеріали);
- технологічні ресурси (способи виготовлення продукції);
- кадрові ресурси (структура та кваліфікація кадрів, стиль управління);
- організаційні ресурси (організація системи виробництва, організаційна структура управління, структура інформаційного забезпечення та ін.);
- управлінські ресурси (сукупність теорій, знань та вмінь, що забезпечують взаємодію різних ресурсів для збільшення потенціалу організації).
Аналізуючи забезпеченість організації власними коштами, бачимо, що абсолютна фінансова стійкість підприємства зменшилася, тому подальшому покращенню цього показника керівництво має приділити увагу додатково.
Що стосується показника забезпеченості підприємства власними та позиковими коштами, то на початок і на кінець періоду він має вигляд
ВОК>ЗВ<НДФЗ,
але на кінець періоду різниця між ВОК та ЗВ значно зменшилась, і якщо тенденція збережеться, підприємство може мати нормальну фінансову стійкість.
Аналізуючи стан виробничого потенціалу, можна зробити висновки, що підприємство має достатньо високий рівень оснащення виробничого процесу, обладнання сучасне та прогресивне. Завдяки цьому матеріальні витрати в собівартості складають основну частину, а витрати на утримання обладнання не дуже великі. Виробництво централізоване та добре організоване, коефіцієнт використання виробничих потужностей складає 96%, а рівень освоєння галузевих норм перевищує норми на 3%.
Кадровий потенціал підприємства високий. Середній вік та високий рівень кваліфікації співробітників, їхня зацікавленість у розвитку підприємства, наявність взаємодії між відділами дозволяють постійно збільшувати якість використання здібностей робітників у виробництві. У зв'язку зі створенням на підприємстві умов для кар'єрного росту робітники мають бажання підвищувати свою кваліфікацію та створювати кращі ділові та дружні взаємозв'язки між відділами.
Управлінський апарат підприємства діє достатньо ефективно. Загальна кількість управлінців різного рівня складає 55 осіб, що складає 21% від загальної чисельності робітників. При цьому витрати на утримання адміністративного апарату складають всього 9%. Коефіцієнт дублювання управлінських функцій складає 4%, тобто його майже немає. Це говорить про добре продуманий розподіл обов'язків між членами управлінського апарату та його ефективному виконанні своїх функцій.
Для українських організацій, що лише починають функціонувати в ринкових умовах, особливого значення набуває використання функції маркетингу. Під маркетинговим потенціалом будемо розуміти можливості організації вивчати та задовольняти потреби споживачів шляхом відображення їх в товарі, здійснювати процес ціноутворення, просування товару на ринок, реалізації ідей, що надходять від споживачів.
Аналізуючи маркетингову діяльність підприємства можні відзначити досить значну долю ринку збуту, яку змогло завоювати підприємство за малий час свого існування. Вона складає 13% від загального ринку виготовлення тари із жерсті. Ступінь оновлення асортименту не дуже значний, це пов'язано з тим, що існуючий попит на види тари відрізняється певними обмеженнями по типам тари.
Аналізуючи внутрішні фактори впливу на діяльність підприємства та зовнішні фактори треба відзначити наступне:
1. Економічне та фінансове становище підприємства досить стабільне. Враховуючи нестабільну економічну та політичну ситуацію в країна, керівництво впроваджує політику обережного господарювання. Воно не приймає ніяких радикальних мір, які можуть привести до значних фінансових витрат, а лише покращує вже існуюче становище. Ведення такої політики можливе тільки за умов сучасності виробничого обладнання, як з часом потребує значних грошових витрачань на своє утримання.
2. Досить агресивна маркетингова політика підприємства дозволяє йому впевнено почувати себе на ринку металевої тари та знаходити нових замовників. Але асортимент продукції обмежений виробничими можливостями обладнання.
3. Кадровий потенціал підприємства дуже високий. Вік робітників молодий, високий рівень освіти робітників дозволяє більш якісно виконувати свої обов'язки. Керівництво надає можливість підвищувати свої знання та є можливість кар'єрного росту.
4. Підприємство потребує створення ефективної мережі збуту продукції. Це дозволить йому збільшити обсяги виробництва та використовувати виробниче обладнання на повну потужність.

Список літератури 31
Додаток А. Фінансова звітність підприємства 32

Список літератури

1) Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование /В.Н. Самочкин, Ю.Б. Пронин, и др. – 2-е изд., доп. – М.: Дело, 2002. – 376с.
2) Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз:Навч.-метод.посібник.-К.:КНЕУ, 2002. – 345с.
3) Дугельний А.П., Комаров В.Ф., Бюджетное управление предприятием: Учеб.-практ. пособие. – 2-е изд. – М.: Дело, 2004. – 432 с.
4) Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія - К.: КНЕУ, 2001. – 387 с
5) Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: ЕксОб, 2001 – 265с.
6) Плоткін Я.Д., Янушкін О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання – Львів: Світ, 2006. – 352с.
7) Портер М. Стратегія конкуренції.: Пер. з англ. – К.: Основи, 2004 – 354с.
8) Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: ИД «Максимум», 2004. – 383с.
9) Фишер Ст., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 2003 – 276с.


© 2007-2011 refsmarket.com.ua | Разработка сайта - «Виртуальные бизнес-системы»